Πιστοποίηση CE

Πιστοποίηση CE

Τα πιστοποιημένα προϊόντα της εταιρίας ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ, φέρουν την σήμανση CE, που σημαίνει πως ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ «Προϊόντα Δομικών Έργων», η οποία εναρμονίστηκε με το Π.Δ. 334/94.

Ειδικότερα, πληρούν τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1:2006, επιτυγχάνοντας κορυφαίες επιδόσεις κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο PFB-ROSENHEIM της Γερμανίας.

Η Διοίκηση της επιχείρησης μέσω του Δ/Σ δεσμεύεται στην εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την επιτυχή λειτουργία του.
Αυτό επιτυγχάνεται πρώτον με την “διάχυση” και ανάλυση της σε όλα τα γραφεία και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της επιχείρησης μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων εκπαίδευσης, δεύτερον με την εξασφάλιση πόρων δηλαδή έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και καινούριο μηχανολογικό εξοπλισμό και τρίτον λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής και της προσέγγισης και επίτευξης των στόχων, με την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας.

Η ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ θεωρεί την ικανοποίηση των πελατών της όπως επίσης και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, ως δύο από τα βασικά ζωτικά εργαλεία για την βελτίωση των προϊόντων της. Γι’ αυτούς τους λόγους σχεδιάζει και παράγει νέα προϊόντα.

Είναι η μοναδική εταιρία κουφωμάτων η οποία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια μαγνητικά λάστιχα στα κουφώματα.

Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Ο σχεδιασμός ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας επιβάλλει τον Ολικό Τελικό Ποιοτικό έλεγχο των κουφωμάτων στο σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών του.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων (θερμομόνωση, ηχομόνωση, ανεμοπερατότητα, υδατοστεγανότητα) ελέγχονται με βάση τo πρότυπo ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 σε εξειδικευμένο Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας του εξωτερικού με το οποίο συνεργάζεται η εταιρία μας.
Τα θετικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων σε συνδυασμό με την πιστή τήρηση των σχεδίων ποιότητας κατά την παραγωγή και παράδοση των προϊόντων, αποτελεί τη δική μας εγγύηση ποιότητας για την κάλυψη και των πλέον απαιτητικών αναγκών σας.
Ενδεικτικά Αποτελέσματα Εργαστηριακών ελέγχων

  • Ανεμοπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
  • Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9Α