Πιστοποίηση ISO

Πιστοποίηση ISO

Με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται και βασίζεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό την SWISS Approval , η εταιρία εγγυάται την υψηλή ποιότητα των κουφωμάτων.

Η ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ πιστή στην Πολιτική Ποιότητας της και στην δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση όλων των διαδικασιών παραγωγής και παράδοσης των προϊόντων της, θεσπίζει Στόχους Ποιότητας.

Πολιτική της επιχείρησης είναι η συνεχώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών της, για τα προϊόντα και κατασκευές που παράγει καθώς επίσης και η συνεχής αναζήτηση και ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών τους. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων.

Η Διοίκηση της επιχείρησης μέσω του Δ/Σ δεσμεύεται στην εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την επιτυχή λειτουργία του.

Αυτό επιτυγχάνεται πρώτον με την “διάχυση” και ανάλυση της σε όλα τα γραφεία και σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της επιχείρησης μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων εκπαίδευσης, δεύτερον με την εξασφάλιση πόρων δηλαδή έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και καινούριο μηχανολογικό εξοπλισμό και τρίτον λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής και της προσέγγισης και επίτευξης των στόχων, με την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας.

Η ΒΙΕΚΚΟ ΑΕ θεωρεί την ικανοποίηση των πελατών της όπως επίσης και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, ως δύο από τα βασικά ζωτικά εργαλεία για την βελτίωση των προϊόντων της. Γι’ αυτούς τους λόγους σχεδιάζει και παράγει νέα προϊόντα.

Είναι η μοναδική εταιρία κουφωμάτων η οποία χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια μαγνητικά λάστιχα στα κουφώματα.

Πιστοποιήσεις