ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης δεσμεύουν τόσο την Επιχείρηση («ΕΣΤΙΑ ΒΙΕΚΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»), όσο και τους χρήστες αυτής, οι οποίοι με τη χρήση του ιστότοπου www.viekko.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί όρους κατά την κρίση της μέσα πάντοτε στα πλαίσια του νόμου, κάθε τροποποίηση όμως θα έχει ισχύ, εφόσον αναρτήθηκε στον χώρο αυτόν ή σε άλλο προσβάσιμο μέρος του ιστότοπου www.viekko.gr .

Σκοπός του ιστότοπου αυτού είναι μόνο η παροχή πληροφοριών προς το κοινό. Συναλλαγές δεν πραγματοποιούνται με καμία μορφή μέσω του ιστότοπου αυτού.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να καταργεί όρους κατά την κρίση της μέσα πάντοτε στα πλαίσια του νόμου, κάθε τροποποίηση όμως θα έχει ισχύ, εφόσον αναρτήθηκε στον χώρο αυτόν ή σε άλλο προσβάσιμο μέρος του ιστότοπου www.viekko.gr.

H Εταιρία με κάθε τρόπο προσπαθεί ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Κάθε πληροφορία ή παραπομπή που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα αποσκοπεί στην κατά το δυνατό ακριβέστερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα υλικού τρίτων, το οποίο φιλοξενείται ως τέτοιο στον ιστότοπο ή υπάρχει παραπομπή σ’ αυτό από τον ιστότοπο.

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Κάθε χρήστης/επισκέππτης πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία (antivirus ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον υπολογιστή του. Συνεπώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία της.

«Cookies»

Από την ιστοσελίδα αυτήν μπορεί να λαμβάνονται μη προσωποποιημένα στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών/επισκεπτών με σχετικές τεχνολογίες, όπως «cookies», κατά την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να ελέγχουν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που χρησιμοποιούν, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή του για κάθε εγκατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση η δήλωση αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των αρχείων αυτών, «cookies», αφορά τα αρχεία αυτά και μόνον και δεν επεκτείνεται ούτε καλύπτει οποιοδήποτε άλλο αρχείο με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

Σύνδεση με ιστοτόπους τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων και υπερσυνδέσμων οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να συνδέονται μέσω του ιστοτόπου σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η «ΕΣΤΙΑ ΒΙΕΚΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών των ιστοτόπων αυτών. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποιας μορφής δέσμευση για την «ΕΣΤΙΑ ΒΙΕΚΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Με την χρήση του ιστότοπου www.viekko.gr ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο είναι πιθανό να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας και θα διατηρηθούν για όσο χρόνο υποχρεούται ο υπεύθυνος επεξεργασίας να τηρεί αρχείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως για όσο χρόνο επιβάλλουν τυχόν υποχρεώσεις φορολογικής φύσης, εφόσον υφίστανται τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών δεν λαμβάνονται ούτε τυγχάνουν επεξεργασίας πέραν των συνήθων δεδομένων, που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Εταιρία («ΕΣΤΙΑ ΒΙΕΚΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»). Η δημιουργία λογαριασμού τεκμαίρεται ως σιωπηρή συναίνεση, ακόμη και αν δεν δηλωθεί ρητά. Η Εταιρία δεν επεξεργάζεται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει ως σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρία, τον έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρία. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία διαβίβαση δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου και των καταναλωτών σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από τις υποχρεώσεις της Εταιρίας προς δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες. Τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρίας. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τηρούμενο αρχείο και δικαιούται να απαιτεί την πληροφόρησή του σχετικά, την διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν.

Η Εταιρία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρία.

Η Εταιρία δεν θα προβαίνει σε καμία επικοινωνία με τον χρήστη χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του. Η επικοινωνία αυτή ενδεικτικά θα αναφέρεται σε νέα προϊόντα που η Εταιρία διαθέτει στην αγορά και σε τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κ.λπ. με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου τους, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη και την προηγούμενη συναίνεσή του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται να διακόψει την παραπάνω επικοινωνία οποτεδήποτε με απλή δήλωσή του.

Κάθε επικοινωνία της Εταιρίας με τους χρήστες και αντίστροφα είναι εμπιστευτική και θα κοινοποιείται σε τρίτους μόνο εφόσον είναι αυτό απαραίτητο για την ικανοποίηση δικαιολογημένου συμφέροντος, για την άσκηση δικαιώματος ή για την εκπλήρωση υποχρέωσης από τον νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα, που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρία, βρίσκονται στη διάθεση των υποκειμένων τους, τα οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή με απλό αίτημά τους να ζητήσουν τη διαγραφή του συνόλου των τηρούμενων δεδομένων. Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, που επεξεργάζεται η Εταιρία, έχουν δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο συνίσταται στην ενημέρωσή τους για κάθε στοιχείο, που τυγχάνει επεξεργασίας από την Επιχείρηση, τους σκοπούς της επεξεργασίας και κάθε άλλο στοιχείο. Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται με απλή αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΒΙΕΚΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΣΤΙΑ – ΒΙΕΚΚΟ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 132890136000 και ΑΦΜ 997310062, η οποία εδρεύει στο Βατερό Κοζάνης, Τηλ. 24610 95474, 24610 95521, 24610 27551.

Εγγραφή – δημιουργία λογαριασμού

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να δίνεται δικαίωμα δημιουργίας λογαριασμού ή εισόδου σε ειδικές σελίδες του ιστοτόπου. Για την εγγραφή στην ιστοσελίδα θα παραχωρείται ειδική πρόσβαση με στοιχεία εισόδου ή θα γίνεται εγγραφή από τον χρήστη με μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και έναν προσωπικό κωδικό, ο οποίος είναι γνωστός μόνο στον χρήστη. Μπορεί να δίνεται η δυνατότητα εγγραφής του χρήστη του ιστότοπου σε ενημερώσεις μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτήν δεν απαιτείται η παροχή άλλων στοιχείων πέραν της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ισχύουν δε όσα παραπάνω αναφέρονται για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου και των ιστοσελίδων, που αυτός περιλαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΒΙΕΚΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΣΤΙΑ – ΒΙΕΚΚΟ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή ή μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

Τα σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων μερών αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων κατόχων τους και η όποια χρήση τους γίνεται προς το σκοπό της προώθησης των πωλήσεων των προϊόντων τους.